EMTEX s.r.o.

Sylvárovská 2363, Dvůr Králové n. L. | tel./fax: 499 620 699 | e-mail: info@emtex.cz


EMTEX s.r.o.
Sylvárovská 2363, Dvůr Králové n. L.
tel./fax: 499 620 699
IČO: 25938932

Jak nakupovat

Jak správně nakupovat na www.emtex.cz

Hlavní přístup k výrobkům je tvořen levým navigačním pruhem, u kterého máte možnost volby stromového zobrazení výrobků podle kategorie. V každé kategorii naleznete jednotlivé vytříděné položky. Klikáním na odkazy se propracujte až k požadovanému produktu.

Postup při nákupu

1. vyhledejte požadované zboží v katalogu

2. vyberte počet žádaného sortimentu

3. klikněte na tlačítko "Koupit"

4. v košíku proveďte kontrolu celého nákupu

5. pokračujte zadáním potřebných údajů a dokončení objednávky.

Košík

Zde se ukládá zboží v průběhu nakupování. Informace o Vašem nákupu se zobrazují v horním pruhu vpravo. Po objednání je Vaše objednávka považovány za závaznou.

Obchodní podmínky

I. Platební podmínky

Při platbě na dobírku bude k celkové částce objednávky přičtena suma 95,- kč včetně DPH.

II. Objednávka

Objednávat zboží je možné prostřednictvím našeho elektronického obchodu nebo e-mailem: info@emtex.cz. Objednávka musí obsahovat druh zboží, provedení a množství.

Dále musí obsahovat :

- firmu (přesné obchodní jméno ) nebo jméno kupujícího

- adresa

- kontaktní osoba

- telefon

- adresa příjemce

- IČ ( je-li fyzická nebo právnická osoba )

- DIČ (je-li plátcem DPH )

- E-mail

 

III. Termín dodání

Termín dodání při standardním postupu objednání je do 7 dnů od odeslání vaší objednávky. V případě delšího termínu dodání budete neprodleně informováni emailem nebo telefonicky.

IV. Způsob dodání

Zboží si můžete vyzvednout osobně na provozovně, nebo si ho nechat poslat prostřednictvím České pošty.

V. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí ke škodě

Zákazník nabývá vlastnického práva a uživatelského práva ke zboží jakmile je mu předáno. Nebezpečí škody na zboží přechází na partnera rovněž okamžikem jeho převzetí. Při převzetí zboží je zákazník povinen zkontrolovat jeho stav, množství a sepsat s dopravcem protokol o zjištěných závadách. V případě poškození zboží nebo jiných nesrovnalostech je zákazník povinen postupovat dle podmínek uvedených v Reklamačním řádu a záručních podmínkách.

VI. Vrácení zboží Odstoupení od smlouvy (storno objednávky)

Storno objednávky ze strany kupujícího - jako kupující máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 dále máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

• odešlete dopis na email info@emtex.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis

• zboží doručte na provozovnu naší společnosti.

• zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

• při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

VII. Vrácení reklamovaného zboží

Zboží lze zaslat dodavateli na vlastní náklady dopravní službou. Dodavatel si vyhrazuje právo nepřijímat žádné nevyplacené zásilky. Při neoprávněné reklamaci hradí manipulační poplatky odběratel až do výše 10% ceny reklamovaného zboží. Reklamační podmínky řeší reklamační řád. Pokud se nejedná o oprávněnou reklamaci dodavatel si vyhrazuje právo akceptovat vrácení výhradně na základě svého uvážení. Při vrácení zboží má dodavatel právo účtovat smluvní pokutu až do výše 10% z ceny reklamovaného zboží Reklamační řád Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu www.emtex.cz.

Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Dodavatel poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte. Pokud zjistíte závadu na obalovém materiálu, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, jste povinni sepsat protokol o nalezených nesrovnalostech s pracovníkem dodávkové služby příp. odmítnout převzít zásilku jako celek. Vady na obalovém materiálu je nutné řešit ihned s dopravcem. Jestliže odběratel zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí. Při zjištění závady je nutné sepsat s dopravcem protokol o závadě. A zboží nechat odeslat zpět dodavateli. (Následně o této skutečnosti informovat dodavatele). Při zjištění zjevných nebo skrytých vad je třeba učinit oznámení okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že Vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku. Při reklamaci nás kontaktujte písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky či na e-mail, naši zaměstnanci s Vámi reklamaci okamžitě projednají. V písemném oznámení o vadách (reklamaci) je nutno popsat zjištěné vady tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Vyžadujeme také fotodokumentaci zjištěné závady v detailním provedení. K písemné reklamaci je nutné ve všech případech přiložit kopii faktury nebo jiného daňového dokladu a dodací list včetně kompletního balení reklamovaného zboží. Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Reklamace včetně odstranění vady musí být odstraněna ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy obdržíme reklamaci ). Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se takového vyřízení své reklamace nemůže právem domáhat). Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

Ochrana osobních dat

Provozovatel elektronického obchodu http://www.emtex.cz , si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že si je vědom důležitostí ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. Provozovatel při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě. Příchodem na stránku se některé informace, jako například odkazující stránka nebo Vaše IP adresa, země, zapisují automaticky jako součást operací probíhajících na našich stránkách. Pro využití některých speciálních produktů, služeb nebo pro účast v soutěžích může provozovatel požadovat poskytnutí informací v on-line dotaznících. Také Vám může nabízet účast v průzkumu nebo jiných on-line aktivitách. Poskytnutí informací v on-line dotaznících je vždy dobrovolné, tzn. nemusíte tyto informace poskytnout. V takovém případě se však některé produkty a služby stávají pro Vás nedostupné.

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies